CHỮ KÝ SỐ ĐIỆN TỬ VINA (Smartsign)

Tên Gói Dịch Vụ Dịch Vụ Dành Cho Đăng Ký Mới
Thời Gian Sử Dụng 1 Năm 2 Năm 3 Năm
Giá Dịch Vụ Chứng Thư Số (Đã Có VAT) 1.500.000 1.900.000 2.000.000

Tên Gói Dịch Vụ Dịch Vụ Dành Cho Gia Hạn
Thời Gian Sử Dụng 1 Năm 2 Năm 3 Năm
Giá Dịch Vụ Chứng Thư Số (Đã Có VAT) 1.000.000 1.700.000 1.800.000

CHỮ KÝ SỐ ĐIỆN TỬ NEW-CA

GÓI ĐĂNG KÝ MỚI
GÓI CƯỚC 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM
GIÁ BAO GỒM VAT 1.500.000 2.400.000 2.700.000

GÓI GIA HẠN TOKEN
GÓI CƯỚC 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM
GIÁ BAO GỒM VAT 1.200.000 1.800.000 2.000.000

CHỮ KÝ SỐ VIETTEL

GÓI ĐĂNG KÝ MỚI
GÓI CƯỚC 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM
GIÁ BAO GỒM VAT 1.800.000 2.600.000 3.000.000

GÓI GIA HẠN TOKEN
GÓI CƯỚC 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM
GIÁ BAO GỒM VAT 1.200.000 1.900.000 2.800.000

CHỮ KÝ SỐ FPT

GÓI ĐĂNG KÝ MỚI
GÓI CƯỚC 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM
GIÁ BAO GỒM VAT 1.500.000 2.400.000 2.700.000

GÓI GIA HẠN TOKEN
GÓI CƯỚC 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM
GIÁ BAO GỒM VAT 1.200.000 1.800.000 2.000.000

CHỮ KÝ SỐ EFY

GÓI ĐĂNG KÝ MỚI
GÓI CƯỚC 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM
GIÁ BAO GỒM VAT 1.500.000 2.400.000 2.700.000

GÓI GIA HẠN TOKEN
GÓI CƯỚC 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM
GIÁ BAO GỒM VAT 1.200.000 1.800.000 2.000.000